Gin Dom Poland
do kasy suma: 0,00 zł
Menu
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GINDOM.COM

Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.gindom.com i jest prowadzony przez Giovanni Costa, w ramach działalności gospodarczej pod firmą Gin Dom Giovanni Costa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą:, ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice, NIP: 6381841856, REGON: 386360357, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: +48 327 499 497 (godziny pracy Sklepu 8:30-16:30 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
- korzystając z adresu poczty elektronicznej – info@gindom.com;
- korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.

§1 
Postanowienia ogólne

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
 4. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
 5. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
 8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem info@gindom.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży,
 10. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Operator Witryny Gin Dom Giovanni Costa, ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice, NIP: 6381841856,
 11. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu,
 12. KONTO – funkcjonalność Witryny umożliwiająca dokonywanie zakupów towarów, dostęp do historii zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, podgląd realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 13. OPERATOR – Gin Dom Giovanni Costa, ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice, NIP: 6381841856, e-mail: info@gindom.com,
 14. PEŁNOMOCNIK – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów, w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.  
 2. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% alkoholu nr I/3538/C/47/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, wydane przez Prezydenta miasta Katowice,  
 4. Nazwa punktu sprzedaży, który ma zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu:
  PUNKT SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W HURTOWNI ALKOHOLU 40-384 Katowice, ul.ks. bpa Herberta Bednorza 2A-6
 5. Umowa sprzedaży towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w siedzibie sprzedającego, pod adresem: Gin Dom Giovanni Costa, PUNKT SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W HURTOWNI ALKOHOLU, ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice.
 6. Zamówienia poprzez Sklep internetowy mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 7. Sklep internetowy umożliwia rezerwację alkoholu w celu ich późniejszego nabycia przez użytkownika w sklepie.

§2
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  • Udostępnianie możliwości założenia przez Klienta oraz Klienta branżowego konta w Sklepie internetowym, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Sklepie internetowym;
  • Umożliwianie Klientowi indywidualnemu dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym bez rejestracji indywidualnego konta.
 2. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://gindom.com/pl/i/Regulamin/3 zaakceptowaniu Regulaminu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym poprzez wciśnięcie ikony ZAREJESTRUJ SIĘ.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.  
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta.
 6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Sklepie internetowym. 
 1. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: info@gindom.com z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 2. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.
 1. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie oraz przeglądania treści Sklepu, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  • Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  • Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:
   1. Mozilla Firefox
   2. Opera
   3. Google Chrome
   4. Internet Explorer
  • Aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  • Program do odczytu plików formatu PDF.
 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamó
 1. Klient zobowiązuje się do:
  • korzystania ze Sklepu w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu
  • korzystania ze Sklepu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  • korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania.
  • dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie, jak i zachowania ich poufności.
 1. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 11 powyżej. 
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Sklepie.  
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Sklepie osobom trzecim. 
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów
 5. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ogranicza dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Produktu.

§3
Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamó
 2. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.
 3. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złoż
 4. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie pod numerem wskazanym w Regulaminie Sklepu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży.
 5. Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Sklepu w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Sklepu, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce
  https://gindom.com/pl/basket po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku DO KOSZYKA.
 6. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz  ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku ZAMAWIAM i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu. 
 7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią 
 8. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe odbiorcy Zamó
 1. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 2. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów
 1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamó W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy. 
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamó W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. 
 3. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamó W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
 4. częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
 5. anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

§4
Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
 2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamó
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie, wprowadzania do Sklepu nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabató
 5. Zmiany cen produktów w Sklepie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży. 
 1. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

§5
Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
  • Gotówką przy odbiorze zamówionego produktu:
   1. osobiście w siedzibie Operatora,
   2. za pobraniem przy dostarczeniu przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,
  • Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:
   1. bezpośredni przelew na rachunek Operatora,
   2. autoryzację płatności w systemie Blue Media S.A.
   3. płatność kartą - w sklepie gindom.com obsługiwane następujące typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

 1. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce Dostawa i Płatność znajdującej się pod adresem https://gindom.com/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4

§6
Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Operatora bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamó
 2. Odbiór produktów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w sklepie pod określonym adresem we wskazanych godzinach.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy towaru wydanie towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 4. Pełnomocnikiem do odbioru towaru jest firma: UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222, Warszawa, NIP 5221004200, REGON 010771280.
 5. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamó
 6. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
 7. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Sklepu, po wyborze formy dostawy.
 8. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu  oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informację o możliwości reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji. Wzory formularzy są jedynie przykładami i nie są dla Klienta wiążące. 
 9. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu. 
 10. Operator zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
 11. Operator zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn, Operator złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.
 12. Kurier, który jest jednocześnie pełnomocnikiem do dostarczenia towaru jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt.

§7
Wykonanie pełnomocnictwa

 1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w siedzibie Sklepu, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.
 2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa: UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222, Warszawa, NIP 5221004200, REGON 010771280.
 3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposó Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.
 4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.
 5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

§8
Wynagrodzenie Pełnomocnika

 1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.
 2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie Sprzedawcy. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
 3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

§9
Prawo odstąpienia od umowy pełnomocnictwa

 1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.
 3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: info@gindom.com lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy pełnomocnictwa do czasu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapł

§10
Reklamacje

 1. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi , o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru,
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli Konsument, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 3. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga się naprawy, wymiany Towaru na nowy. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 4. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru tj. kopia paragonu lub kopia faktury.
 2. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresem https://gindom.com/pl/i/Polityka-zwrotow/35 który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.  
 3. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  • W pierwszej kolejności Konsument może zwrócić się do Sklepu z żądaniem naprawy lub wymiany Towaru na nowy.
 4. Jeżeli Sklep:
 • odmówił naprawy lub wymiany Towaru, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
 • wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
 • wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić;
 • Sklep oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztó

W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

 1. Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy wysyłki. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 1. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 1. Operator tj. in Dom Giovanni Costa, ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice, NIP: 6381841856, nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

§11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu.. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: info@gindom.com lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do mowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 3. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Sklepu, tj. Gin Dom ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6 Budynek D40-384 Katowice

 4.  Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
 2. Zwrot płatności Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 3. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 5. Szczegóły trybu postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta,  określone są w zakładce Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://gindom.com/pl/i/Polityka-zwrotow/35
 6. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://gindom.com/pl/i/Polityka-zwrotow/35,  który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.  

§12
Wymiana produkt
ów

 1. Każdy Klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2). 
 2. Wymianie nie podlegają nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.  
 4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Operatora, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Operatora wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.
 5. Szczegóły tryb postępowania w przypadku chęci wymiany produktu, określone są w zakładce Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://gindom.com/pl/i/Polityka-zwrotow/35

§13
Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu

§14
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem https://gindom.com/pl/i/Regulamin/3 w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora. 
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu, odnoszące się do produktów prezentowanych w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Umowy zawierane w Sklepie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie treści zawartej umowy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
  • Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Witryny wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
  • O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Witrynie Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
  • Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  • Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Witrynie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Witrynie.
  • W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu: PEŁNOMOCNICTWO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl